Banner-Sustainability-Ethical-Guidelines

ETISKA RIKTLINJER

På Tranemo strävar vi efter att hålla en hög etisk nivå som ligger i linje med våra värderingar. Det finns en tydlig policy för etiska riktlinjer, utformad utifrån våra egna kravställningar och vad våra leverantörer ska leva upp till.


Vi bryr oss om människorna som producerar våra produkter. Därför kräver och kontrollerar vi att våra underleverantörer följer Tranemos åtagande att driva en etiskt hållbar verksamhet gällande:

Tvångsarbete: Alla former av tvångsarbete är förbjudet, inklusive straffarbete eller slavarbete. ILO konvention nr. 29 och 105.

Diskriminering: Vi godtar inte någon typ av diskriminering som grundar sig på ras, kast, etnicitet, socialt ursprung, civilstånd, sexuell läggning, funktionshinder, religion, nationalitet, ålder, kön och/eller medlemskap i fackförening eller politisk tillhörighet. ILO:s konvention nr. 100 och 111.

Barnarbete: Vi följer internationellt erkända avtal gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och accepterar inte barnarbete. ILO:s konvention nr. 138 och 182. Barnkonvention, artikel 32.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar: Vi godkänner valda arbetstagarrepresentanter och respekterar rättigheterna för anställda att organisera sig och förhandla kollektivt i enlighet med lagarna i de länder där de är anställda. ILO:s konvention nr. 87 och 98.

Ersättning och arbetstider: Vi garanterar att arbete utförs på basis av ett godkänt anställningsförhållande som fastställs i enlighet med gällande lagar och praxis samt internationella arbetsnormer. ILO:s konvention nr. 1, 26 och 131.

Säkerhet och hälsa: Arbetstagarens säkerhet måste prioriteras i alla lägen. Arbetsmiljön skall uppfylla de krav som ställs av gällande arbetarskyddslagar och förordningar.

Affärsetik: God affärsetik och efterföljande av gällande lagar och förordningar är grunden för god affärspraxis. Vi strävar efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och därför aktivt motverkar alla former av korruption, mutor och bestickning. Vi förbjuder gåvor och andra gratifikationer i affärskontakter som kan betraktas som mutor och bestickning.

Miljö: Vi fokuserar på ständiga förbättringar och hållbar utveckling. Som ett minimikrav ska våra leverantörer alltid följa gällande miljölagar och förordningar.