Banner-Sustainability-Our-responsibility-Responsible-supply-chain

ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA


På Tranemo bedriver vi ett kontinuerligt arbete genom den egna värdekedjan för att minimera negativ påverkan på människor och miljö.


Vår egen produktionsanläggning i Plovdiv, Bulgarien gör det möjligt för oss att producera stora volymer plagg och samtidigt förädla våra kvalitetsprocesser. Förutom vår egen produktion arbetar vi idag med utvalda kvalificerade leverantörer i Europa och Asien. Majoriteten av våra plagg tillverkas i Europa. Genom att utveckla vår egen produktionsanläggning och förbättra vårt samarbete med våra utvalda leverantörer kan vi tillhandahålla kvalitetsprodukter samtidigt som vi ökar produktionskapaciteten i takt med ökad efterfrågan. 


LEVERANTÖRSBEDÖMNING

Fysiska audits (extern granskning av arbetsmiljön) genomförs kontinuerligt på plats för att säkerställa att Tranemos leverantörer efterlever de krav som ställs på en säker och trygg arbetsplats. Att vara på plats hos våra leverantörer ger också möjlighet att diskutera, säkerställa och utveckla de värderingar som ligger för grund för Tranemos Code of Conduct.


Exempel på vad vi tittar på vid en fysisk audit är:


 • Brandlarm och utrustning för att släcka brand
 • Säkerhetsutrustning vid riskfyllt arbete
 • Nödutgångar och tydlig skyltning i lokalerna
 • Första hjälpen utrustning (First Aid Kit)
 • Brandövningar och utbildning av personal i säkerhets- och hälsofrågor
 • Personalutrymmen för hygien och måltider
 • Genomgång av övriga underlag som säkerställer att Code of Conduct efterlevs

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Tranemo jobbar även aktivt med arbetsförhållanden för människor som arbetar längre ner i leverantörskedjan. Våra leverantörsavtal är omfattande och reglerar frågor kring både miljö, etik och arbetsvillkor. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, säkerställer vi olika delar av våra leverantörers verksamhet och stimulerar till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med leverantörer, vilket är en viktig aspekt i vår målsättning.

Vi sätter upp tydliga, specifika krav och mål för våra leverantörer efter följande faktorer:


 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Arbetsvillkor och möjlighet till ekonomisk tillväxt
 • Rätt förutsättningar för att kunna betala anständiga löner
 • Jämlikhet och respekt
 • Miljömedvetenhet

ETISKA RIKTLINJER

Vi strävar efter att hålla en hög etisk nivå som ligger i linje med våra värderingar. Det finns en tydlig policy för etiska riktlinjer, utformad utifrån våra egna kravställningar och vad våra leverantörer ska leva upp till.


Vi bryr oss om människorna som producerar våra produkter. Därför kräver och kontrollerar vi att våra underleverantörer följer Tranemos åtagande att driva en etiskt hållbar verksamhet gällande:

Tvångsarbete: Alla former av tvångsarbete är förbjudet, inklusive straffarbete eller slavarbete. ILO konvention nr. 29 och 105.

Diskriminering: Vi godtar inte någon typ av diskriminering som grundar sig på ras, kast, etnicitet, socialt ursprung, civilstånd, sexuell läggning, funktionshinder, religion, nationalitet, ålder, kön och/eller medlemskap i fackförening eller politisk tillhörighet. ILO:s konvention nr. 100 och 111.

Barnarbete: Vi följer internationellt erkända avtal gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och accepterar inte barnarbete. ILO:s konvention nr. 138 och 182. Barnkonvention, artikel 32.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar: Vi godkänner valda arbetstagarrepresentanter och respekterar rättigheterna för anställda att organisera sig och förhandla kollektivt i enlighet med lagarna i de länder där de är anställda. ILO:s konvention nr. 87 och 98.

Ersättning och arbetstider: Vi garanterar att arbete utförs på basis av ett godkänt anställningsförhållande som fastställs i enlighet med gällande lagar och praxis samt internationella arbetsnormer. ILO:s konvention nr. 1, 26 och 131.

Säkerhet och hälsa: Arbetstagarens säkerhet måste prioriteras i alla lägen. Arbetsmiljön skall uppfylla de krav som ställs av gällande arbetarskyddslagar och förordningar.

Affärsetik: God affärsetik och efterföljande av gällande lagar och förordningar är grunden för god affärspraxis. Vi strävar efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och därför aktivt motverkar alla former av korruption, mutor och bestickning. Vi förbjuder gåvor och andra gratifikationer i affärskontakter som kan betraktas som mutor och bestickning.

Miljö: Vi fokuserar på ständiga förbättringar och hållbar utveckling. Som ett minimikrav ska våra leverantörer alltid följa gällande miljölagar och förordningar.