Kemikalier

Vi måste hjälpas åt att bevara en hållbar miljö för framtida generationer. Verksamheten på TRANEMO bedrivs enligt upprättad miljöpolicy och ambitionen är att ständigt minska vår miljöpåverkan. 


REACH

TRANEMO-produkter är tillverkade av tyger och tillbehör som uppfyller kraven för REACH. REACH är en förordning inom EU kring kemikalielagstiftning och förkortningen står för: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. ECHA är den europeiska kemikaliemyndigheten och i Sverige har Kemikalieinspektionen huvudansvar när det gäller REACH-förordningen.

 

>> Klicka här för mer information om REACH.

 

För att säkerställa att TRANEMO-produkter uppfyller alla krav inom REACH använder vi oss av en RSL (Restricted Substances List) som alla våra leverantörer skriver under och följer. TRANEMO RSL är en förteckning av alla substanser och dess krav och gränsvärden enligt europeisk lagstiftning. Utöver REACH följer TRANEMO genom RSL alla gällande EU-förordningar som till exempel POPs-förordningen (långlivade organiska föroreningar) och biocidförordningen. I TRANEMO RSL ingår även ett säkerställande att våra leverantörer följer kandidatlistan för SVHC-ämnen (särskilt farliga ämnen). 

 

TRANEMO deltar i Kemikaliegruppen vid RISE IVF vilket ger möjligheten att delta i det senaste inom forskning och lagstiftning. I samarbete med RISE uppdateras TRANEMO RSL två gånger om året för att säkerställa att restriktioner och uppdaterad lagstiftning som Kemikaliegruppen rekommenderar följs. 

MER INFORMATION

Bild
Bild