LJUSBÅGE

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018 
Skyddskläder som skyddar mot termisk hetta vid ljusbåge

Standarden specificerar skyddskläder där man arbetar med elektricitet i en öppen elektrisk utrustning eller när ett elektriskt system måste öppnas och det finns en risk för ljusbåge. Ljusbågeplagg är alltid kategori III-plagg enligt PPE-förordningen. Tygets egenskaper och plaggets design är viktiga parametrar vid certifiering av ljusbågeplagg.

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2:2009

IEC 61482-2:2009
ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Tranemo kommer under en övergångsperiod ha skyddskläder med båda typerna av märkning. 

Tranemos skyddskläder mot ljusbåge är märkta med IEC 61482-2 som inkluderar två testmetoder för ljusbåge: EN 61482-1-1 Open Arc test (öppen ljusbåge) som innebär ett mellanspänningsområde (> 1 000V) och EN 61482-1-2 Box test (riktad ljusbåge) som innebär ett lågspänningsområde (400V). Båda testmetoderna omfattar olika risknivåer. 

 

EN 61482-1-1 Open Arc test - Den här standarden testar skyddsnivån på ett plagg med hjälp av en öppen ljusbåge. Standarden EN 61482-1-1 och den amerikanska ljusbågestandarden ASTM F1959 är likvärdiga och resulterar i en Arc Rating; ATPV (Arc Thermal Performance Value) och/eller EBT (Energy Break Open Threshold). Både ATPV och EBT är baserade på en 50% sannolikhet för en andra gradens brännskada. Amerikanerna använder standarden NFPA 70E för att hantera riskbedömningen kring ljusbåge. NFPA 70E är också noterad i den uppdaterade IEC 61482-2 som ett hjälpmedel i riskanalysen. För att kunna publicera den europeiska versionen EN 61482-1-1 och för att följa PPE-förordningen som kräver en 0% sannolikhet för skada/andra gradens brännskada, innehåller det europeiska Open Arc testet ett nytt värde: ELIM (Incident Energy Limit). Idén med ELIM är att eliminera risken för en andra gradens brännskada och att hjälpa till med att skydda användaren på ett säkert sätt utan att öka andra risker eller att förhindra arbete.

 

Alla tre värdena (ATPV/EBT/ELIM) baseras på Stoll-kurvan och ett antal tester utförs på tyget/tyglagren för att fastställa en Arc-Rating. Resultatet anges i cal/cm² och visar den energinivå som plagget förutses skydda mot en andra gradens brännskada, vilket är till stor hjälp för att kunna välja rätt skyddsnivå. Den nya märkningen kan innefatta både ELIM och ATPV/EBT för att kunna relatera till den amerikanska standarden NFPA 70E som bara hänvisar till ATPV och EBT och dess PPE-kategorier och olika risknivåer. Tranemo kommer löpande testa om alla tyger i enlighet med den nya standarden, vilket kommer resultera i skillnader i ATPV/EBT-värdena jämfört med tidigare resultat, både för enkla tyglager och för Tranemo Skinsafe™-kombinationer.

 

Som noterat i NFPA 70E och av erfarenhet i Tranemo Skinsafe™-tester, är flera lager av ljusbågeklassade skyddskläder ett effektivt sätt att uppnå den Arc Rating som krävs till minst antal plagglager och till den lägsta systemvikten. Användandet av ett system leder därför till en högre användarkomfort och en ökad chans till att de ljusbågeklassade skyddskläderna alltid används. Den ibland stora skillnaden mellan ELIM och ATPV/EBT-värdena, belyser vikten av att bära flera lager plagg i ett Tranemo Skinsafe™ system för att vara ordentligt skyddad. Luftspalterna som skapas mellan de olika lagren ger extra skydd och ett förhöjt resultatvärde.

 

Det är viktigt att förstå att systemets totala Arc Rating inte kan räknas fram genom att addera Arc Rating från de enskilda lagren. Det enda sätt att fastställa ett Arc Ratingsystem är genom att utföra ett flerlagers ljusbågetest som motsvarar det sätt plaggen skulle bäras i verkligheten. Det är dessa system som är Tranemo Skinsafe™ - lager-på-lagersystem som ger en större möjlighet att utifrån riskbedömningen välja rätt skyddskläder.

 

ASTM F1506 är den amerikanska standarden för ljusbågerisker. I standarden testas tygerna med Open Arc-testet ASTM F1959, vilket liknar den europeiska standarden IEC 61482-2 för tyger och plagg. Den största skillnaden mellan den amerikanska resp. europeiska standarden är kravet på test av förkolningslängden där ett maxvärde fastställs. Testet görs efter 25 tvättar och för att klara testet får förkolningslängden bli max 152 mm efter 12 s exponering. Tranemo har testat tygerna Tera TX och Aramid 6.4FC som utvecklats till elektriker. Resultatet ger en användbar indikation på tygets flamskyddsegenskaper vid en ljusbågeolycka.

 

(Skyddskläder för elektrisk isolering mot elchock eller kläder avsedda för arbete där man avsiktligt använder ljusbåge, t.ex. bågsvetsning och plasmafackla innefattas inte av standarden IEC 61482-2.)

 

RISKANALYS AV FARA FÖR LJUSBÅGE

Dokument som NFPA 70E, ISSA Guidelines och DGUV-I 203-077 hjälper till med att bedöma risker ur ett praktiskt perspektiv. Faran med en ljusbåge inkluderar termiska effekter, högt ljud, chockvåg, splitter, smält metall, optisk strålning och andra effekter och det är viktigt att riskbedömningen tar hänsyn till alla potentiella faror. För att få ett tillräckligt skydd är det av stor vikt att hela kroppen skyddas genom att använda personlig skyddsutrustning (PPE) som hjälm med visir, hörselskydd, handskar och säkerhetsskor tillsammans med Tranemos skyddsplagg.

Det finns två accepterade ljusbågestandarder som används i Europa; den amerikanska och den tyska. Standarderna använder olika testmetoder för att säkerställa hur en ljusbåge påverkar skyddskläderna. Namnen på de två testmetoderna; EN 61482-1-1 Open Arc (amerikanska testmetoden) och EN 61482-1-2 Box test (tyska testmetoden) används ofta som benämning.

 

Den amerikanska standarden för elsäkerhet på arbetsplatsen NFPA 70E är en konsensusstandard som talar om hur man skyddar användaren mot bland annat riskerna av en elektrisk ljusbåge. NFPA är utformad för att hjälpa arbetsgivare och personal att förstå elektriska faror och redogör för riskbedömning, val av PPE-kläder vid risk för ljusbåge och säkra elektriska arbetsmetoder.

EN 61482-1-1 Open Arc testar vid vilken energinivå arbetskläderna motstår en ljusbåge.

Vid val av arbetskläder och övrig PPE som skydd mot ljusbågerisk, anger NFPA 70E två metoder; beräknad händelseenergi eller kategorimetoden. Vilken som ska användas beror på om man har beräknat händelseenergin som den anställde kan utsättas för eller inte.

 

Beräknad händelseenergi (NFPA 70E:2018 130.5) i kalorier/cm² enligt IEEE1584:2018:

Styrkan i skyddet ska vara större än kraften i risken, vilket betyder att det certifierade skyddet i kalorier/cm², ska vara större än den beräknade händelseenergin i kalorier/cm².

 

Vid risk på 1,2-12 kalorier/cm² skall följande skydd bäras:

 

 • Ljusbågetestad jacka/byxa/overall med långa ärmar/ben
 • Ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava eller ljusbågehuva med integrerat visir
 • Skyddsglasögon under visir
 • Hörselskydd
 • Ljusbågetestade handskar, grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag
 • Läderskor heltäckande

Vid risk >12 kalorier/cm² skall följande skydd bäras:

 

 • Samma skyddskläder som ovan, men med nedan undantag:
 • Handskarna skall vara certifierade för ljusbåge (Grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag är ej godkända)
 • Ljusbågehuva med integrerat visir skall skydda ansiktet (Ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava är ej godkänt)

Kategorimetoden då händelseenergin ej är beräknad (NFPA 70E:2018 130.7):

I kategorimetoden jämför man sin anläggning mot typanläggningar listade i NFPA 70E 130.7 där en rekommendation av vilken PPE-kategori man skall välja anges. Denna metod är mer osäker och kan göra att användaren bär onödigt tjocka och tunga kläder eftersom hen egentligen inte behöver så mycket skydd för det arbetet hen utför.

 

Ljusbågeskyddet (Arc Ratingen) på ljusbågekläderna (ATPV/EBT) är uppdelad i fyra PPE-kategorier:

 

Bedömd risk i anläggningKrav på skyddskläderKrav på PPE-kategori
1,2-4 kalorier/cm²  > 4 kalorier/cm²     PPE 1 / KAT 1 (4-8 kalorier/cm²)
4-8 kalorier/cm²  > 8 kalorier/cm²     PPE 2 / KAT 2 (8-25 kalorier /cm²)
8-25 kalorier/cm²  > 25 kalorier/cm²   PPE 3 / KAT 3 (25-40 kalorier /cm²)
25-40 kalorier/cm²  > 40 kalorier/cm²   PPE 4 / KAT 4 (>40 kalorier/cm²)

 

 

Vid risk som kräver användande av PPE 1 eller 2 skall följande skydd bäras:

 

 • Ljusbågetestad jacka/byxa/overall med långa ärmar/ben
 • Ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava eller ljusbågehuva med integrerat visir
 • Ljusbågetestade handskar, grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag
 • Skyddsglasögon under visir
 • Hörselskydd
 • Läderskor heltäckande

 

Vid risk som kräver användande av PPE 3 eller 4 skall följande skydd bäras:

 

 • Samma skyddskläder som ovan, men med nedan undantag:
 • Handskarna skall vara certifierade för ljusbåge (Grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag är ej godkända)
 • Ljusbågehuva med integrerat visir skall skydda ansiktet (Ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava är ej godkänt)

 

Kategorimetoden används endast då det inte finns en beräknad händelseenergi.

Tranemo rekommenderar alltid ett grundskydd på minst 8 kalorier/cm² i det yttre lagret.

 

Den tyska standarden bygger på riskbedömning enlig DGUV-I 203-077 och riskberäkningar enligt BGI/GUV-I 5188.

Plaggen testas med en begränsad och riktad ljusbåge enligt EN 61482-1-2 Box test. Resultatet anges i klasserna:

 

APC 1 (tidigare Klass 1) – 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 (tidigare Klass 2) – 320kJ (7kA, 400V)

 

Till skillnad från den amerikanska standarden finns det på klädtesterna inte en flytande skala utan endast två nivåer där plagget blir godkänt eller icke godkänt. Ett plagg med ett lager flamskyddat tyg klarar oftast APC 1, även tunna skjorttyger. För att nå APC 2 krävs oftast ett system med två eller tre tyglager eller ett fodrat plagg. Detta gör det svårare att anpassa skyddet till risken utan att kompromissa med komforten.

 

Eftersom APC 1 är en relativt låg skyddsnivå rekommenderar Tranemo alltid ett grundskydd på minst 8 kalorier/cm².

 

Bild