Banner-Electricarc

LJUSBÅGE

 

EN 61482-2

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018
Skyddskläder som skyddar mot termisk hetta vid ljusbåge

Standarden specificerar skyddskläder som används vid arbete med elektricitet i en öppen elektrisk utrustning eller när ett elektriskt system måste öppnas och det finns en risk för ljusbåge. Ljusbågeplagg är alltid kategori III-plagg enligt PPEförordningen. Tygets egenskaper och plaggets design är viktiga parametrar vid certifiering av ljusbågeplagg.

 

Symbol EN 61482-2

EN 61482-2:2020
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2:2009

IEC 61482-2:2009
ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Tranemo kommer under en övergångsperiod ha lagerplagg med alla tre typerna av märkning.

 

Arbete med elektricitet medför risk att skadas av en ljusbåge. Genom att bära skyddskläder som är testade och certifierade för att klara av energin från en eventuell ljusbåge, skyddar du dig mot den risken. Det är mycket viktigt att använda skyddskläder på hela kroppen, för att uppnå ett komplett skydd. För att certifiera ett ljusbågeplagg enligt EN 61482-2 / IEC 61482-2 ska skyddskläderna genomgå minst en av de två olika testmetoderna: Open Arc IEC 61482-1-1 och Box test EN 61482-1-2.

 

OPEN ARC - IEC 61842-1-1

Testmetoden Open Arc använder en öppen ljusbåge, i ett mellanspänningsområde (> 1 000V), som skjuts mot ett tyg eller en provdocka med skyddskläder. Sensorer placeras under skyddskläderna och registrerar värmen som transporteras genom tyg/plagg, för att kunna avgöra när en verklig person skulle ha drabbats av en andra gradens brännskada.

I första steget utsätts tyget för olika energinivåer för att få fram en godkänd ljusbågeklassificering - Arc Rating. Den reviderade testmetoden är numera hårdare uppstyrd och reglerad än tidigare, vilket innebär att tidigare erhållna resultat kan skilja sig från nya omtestade. Dock är skyddet i kläderna fortfarande detsamma som tidigare, trots att Arc Ratingen ibland har fått ett lägre värde efter omtestning. Ytterligare ett krav som tillkommit i standarden, är att de testade plaggen inte får ha en efterbrinntid på mer än 5 sekunder för att vara godkänd.

I steg två skjuts skyddskläderna med den energinivån som tygtestet resulterade i. Alla tester resulterar i två olika ljusbågeklassificeringar baserade på skjutresultat och Stoll-kurvan, som används för att beräkna sannolikheten för att en person får en brännskada. Ju högre värde desto bättre skydd.

Ljusbågeklassificeringen, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), talar om för användaren hur stor energi skyddskläderna står emot utan att det finns någon risk för en andra gradens brännskada.

Ljusbågeklassificeringen ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) där värdet talar om för användaren hur stor energi skyddskläderna står emot när sannolikheten är 50% att drabbas av en andra gradens brännskada. ATPV anger energinivån som krävs för att temperaturen på provdockans hud blir så hög att en andra gradens brännskada skulle kunna uppstå, medan EBT talar om vid vilken energi tyget går sönder och en andra gradens brännskada kan uppstå på grund av det. Utöver ELIM är det är alltid endast det lägsta resultatet som används som Arc Rating; ATPV eller EBT

 

ELIM illustration ATPV illustration Den energinivå när värmen från ljusbågen blir så hög att den kan orsaka en brännskada genom tyget. EBT Illustration Den energinivå
då tyget går sönder
och inte längre kan
skydda mot en
brännskada.
ELIM - Den ljusbågeenergi som arbetskläderna skyddar mot vid
0% risk för en andra gradens brännskada.
ATPV - Den ljusbågeenergi som arbetskläderna skyddar mot när sannolikheten är
50% för en andra gradens brännskada.
 EBT - Den ljusbågeenergi som arbetskläderna skyddar mot när sannolikheten är
50% att tyget går sönder och kan orsaka en andra gradens brännskada.
 

 

Eftersom ELIM anger energivärdet vid 0% risk för en andra gradens brännskada och ATPV/EBT vid 50%-ig risk, är ELIMvärdet oftast lägre än ATPV/EBT och den ibland stora skillnaden mellan ELIM och ATPV/EBT belyser vikten av att bära flera lager plagg i ett Tranemo Skinsafe™ system för att vara ordentligt skyddad.

 

BOX TEST EN 61482-1-2

Testmetoden Box test använder en begränsad och riktad ljusbåge, som skapas av en kortslutning i ett öppet skåp i ett lågspänningsområde (400V). Testerna utförs sedan på tyg och skyddskläder på samma sätt som för Open Arc.  Resultatet anges APC (Arc Protection Class) och delas upp i två klasser: APC 1 (tidigare Klass 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (tidigare Klass 2) – 320kJ (7kA, 400V)


Till skillnad från den amerikanska standarden NFPA 70E finns det på plaggtesterna inte en flytande skala utan endast två nivåer där plagget blir godkänt eller icke godkänt. Ett plagg med ett lager flamskyddat tyg klarar oftast APC 1, inklusive tunna skjorttyger. För att nå APC 2 krävs oftast ett system med två eller tre tyglager alternativt ett fodrat plagg. Detta gör det svårare att anpassa skyddet till risken utan att kompromissa med komforten. Eftersom APC 1 är en relativt låg skyddsnivå rekommenderar Tranemo alltid ett grundskydd på minst 8 kalorier/cm².

 

RISKANALYS AV FARA FÖR LJUSBÅGE

Dokument som NFPA 70E, ISSA Guidelines och DGUV-I 203-077 hjälper till med att bedöma risker ur ett praktiskt perspektiv. Faran med en ljusbåge inkluderar termiska effekter, högt ljud, chockvåg, splitter, smält metall, optisk strålning och andra effekter och det är viktigt att riskbedömningen tar hänsyn till alla potentiella faror. För att få ett tillräckligt skydd är det av stor vikt att hela kroppen skyddas genom att använda personlig skyddsutrustning (PPE) som hjälm med visir, hörselskydd, handskar och säkerhetsskor tillsammans med Tranemos skyddsplagg. Det finns två accepterade standarder för riskanalys som används i Europa; den amerikanska NFPA 70E och den tyska DGUV-I 203-077.

Amerikansk standard för elsäkerhet på arbetsplatsen - NFPA 70E

Den amerikanska standarden för elsäkerhet på arbetsplatsen NFPA70E är en konsensusstandard som talar om hur man skyddar användaren mot bland annat riskerna av en elektrisk ljusbåge. Standarden är utformad för att hjälpa arbetsgivare och personal att förstå elektriska faror och redogör för riskbedömning, val av PPE-kläder vid risk för ljusbåge och säkra arbetsmetoder.

Vid val av skyddskläder och övrig PPE som skydd mot ljusbågerisk, anger NFPA 70E två metoder; beräknad händelseenergi eller kategorimetoden. Vilken som ska användas, beror på om man har beräknat händelseenergin som den anställde kan utsättas för eller inte.

 

Beräknad händelseenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 enligt IEEE1584:2018

Styrkan i skyddet ska vara större än kraften i risken, vilket betyder att det certifierade skyddet i cal/cm², ska vara större än den beräknade händelseenergin i cal/cm². I tabellen nedan visas vilka skyddskläder som ska bäras vid:


Risk för ljusbåge på 1,2-12 cal/cm²

  

 • Ljusbågetestad jacka/byxa/overall med långa ärmar/ben
 • Ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava eller ljusbågehuva med integrerat visir
 • Ljusbågetestade handskar, grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag
 • Skyddsglasögon under visir
 • Hörselskydd
 • Läderskor heltäckande

 

Risk för ljusbåge på > 12 cal/cm²

  

 • Ljusbågetestad jacka/byxa/overall med långa ärmar/ben
 • Ljusbågehuva med integrerat visir skall skydda ansiktet (ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava är ej godkänt)
 • Handskarna skall vara certifierade för ljusbåge (grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag är ej godkända)
 • Skyddsglasögon under visir
 • Hörselskydd
 • Läderskor heltäckande

 

Kategorimetoden - NFPA 70E:2018 130.7

Kategorimetoden används endast när inte händelseenergin finns beräknad. I kategorimetoden jämför man sin anläggning mot typanläggningar listade i NFPA 70E 130.7 där en rekommendation av vilken PPE-kategori man skall välja anges. Den här metoden är mer osäker och kan göra att användaren bär onödigt tjocka och tunga kläder eftersom det inte egentligen inte krävs så mycket skydd för det arbete som utförs.


 

Ljusbågeskyddet för skyddskläderna är uppdelad i fyra PPE-kategorier:
Bedömd risk enl. kategorimetoden (cal/cm²) 1,2-44-88-2525-40
Arc Rating-krav för skyddskläderna (cal/cm²)> 4> 8> 25> 40
Krav på PPE-kategoriPPE 1 / CAT 1
(4-8 cal/cm²)
PPE 2 / CAT 2
(8-25 cal /cm²)
PPE 3 / CAT 3
(25-40 cal /cm²)
PPE 4 / CAT 4
(>40 cal/cm²)


I tabellerna nedan visas vilka skyddskläder som skall bäras:


Vid ljusbågerrisk som kräver användande av PPE 1 eller 2:

  

 • Ljusbågetestad jacka/byxa/overall med långa ärmar/ben
 • Ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava eller ljusbågehuva med integrerat visir
 • Ljusbågetestade handskar, grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag
 • Skyddsglasögon under visir
 • Hörselskydd
 • Läderskor heltäckande

Vid ljusbågerisk som kräver användande av PPE 3 eller 4:

  

 • Ljusbågetestad jacka/byxa/overall med långa ärmar/ben
 • Ljusbågehuva med integrerat visir skall skydda ansiktet (ljusbågetestad hjälm/visir med balaklava är ej godkänt)
 • Handskarna skall vara certifierade för ljusbåge (grova läderhandskar eller isolerhandskar med läderöverdrag är ej godkända)
 • Skyddsglasögon under visir
 • Hörselskydd
 • Läderskor heltäckande

 

Överensstämmelseintyg - NFPA 70E / EN 61482-2

Tranemo har i samarbete med ArcWear, ett ackrediterat testinstitut i USA, tagit fram ett intyg som visar att våra
EN 61482-2- certifierade skyddskläder även uppfyller kraven i den amerikanska standarden NFPA 70E.
Intyget bekräftar att Tranemos CE-märkta ljusbågeklassade skyddskläder även får användas på den amerikanska marknaden.

Tysk standard för riskbedömning enligt DGUV-I 203-077 och riskberäkningar enligt BGI/GUV-I 5188

Den tyska standarden bygger på riskbedömning enlig DGUV-I 203-077 och riskberäkningar enligt BGI/GUV-I 5188. Enligt standarden testas skyddskläderna för EN 61482-1-2 Box test, med en begränsad och riktad ljusbåge som skapas av en kortslutning i ett öppet skåp. Testet utförs i ett lågspänningsområde (400V).

TRANEMO SKINSAFE™

Att bära flera lager av ljusbågeskyddande kläder ökar skyddet väsentligt tack vare att luftspalter bildas mellan plaggen och luft leder elektricitet dåligt. Det är viktigt att förstå att ett lagersystems totala skyddsvärde inte kan räknas fram genom att addera energivärden från de enskilda skyddskläderna. För att fastställa energivärdet för ett lagersystem krävs ett ljusbågetest med flera lager plagg på en provdocka som motsvarar det sätt plaggen skulle bäras i verkligheten. Vi kallar våra testade lagersystem Tranemo Skinsafe™, vilka ger en större möjlighet att utifrån riskbedömningen välja rätt skyddskläder. Som noterat i NFPA 70E och av erfarenhet i Tranemo Skinsafe™-tester, är flera lager av ljusbågeklassade skyddskläder ett effektivt sätt att uppnå det ljusbågeskydd som krävs till den lägsta totala vikten på ett flerlagersystem. Användandet av ett lagersystem ger därför en högre användarkomfort och en ökad chans till att de ljusbågeklassade skyddskläderna alltid används.

ASTM F1959

ASTM F1506 är den amerikanska standarden för ljusbågerisker. I standarden testas tygerna med Open Arc-testet ASTM F1959, vilket liknar den europeiska testmetoden IEC 61482-1-1 för tyger och plagg. Den största skillnaden mellan den amerikanska resp. europeiska standarden är kravet på test av förkolningslängden där ett maxvärde fastställs. Testet görs efter 25 tvättar och för att klara testet får förkolningslängden bli max 152 mm efter 12 s exponering. Tranemo har testat tygerna Tera TX och Aramid 6.4FC som har utvecklats till elektriker. Resultatet ger en användbar indikation på tygets flamskyddsegenskaper vid en ljusbågeolycka.


Skyddskläder för elektrisk isolering mot elchock eller kläder avsedda för arbete där man avsiktligt använder ljusbåge, t.ex. bågsvetsning och plasmafackla innefattas inte av standarden IEC 61482-2 / EN 61482-2.