Banner-Sustainability-Environment-and-climate-Environmental-policy

VISSELBLÅS WHISTLEBLOW

Tranemo har en visselblåsartjänst för att medarbetare och andra intressenter på ett tryggt sätt ska kunna rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden.

 

 

Visselpipan är i enlighet med nationell lagstiftning endast till för att anmäla allvarliga oegentligheter och missförhållanden som relaterar till företagsledningen och andra nyckelpersoner.

Allvarliga oegentligheter och missförhållanden kan till exempel vara:

 

  • Ekonomisk brottslighet så som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Alla former av diskriminering och trakasserier
  • Alla överträdelser av Code of Conduct

 

Visselpipan ska bara användas så som beskrivs ovan. Övriga ärenden ska rapporteras via företagets normala kommunikationskanaler.

 

Rapportera allvarliga misstankar:

Din anmälan kommer skickas till förtroendevald person hos Tranemo. Ditt klagomål hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende. Vill du ha återkoppling krävs att du anger e-postadress. 

Skicka ett meddelande

 

Tranemo kommer inte att ta hänsyn till följande anmälningar:

 

  • Anmälningar utanför kriterierna för Tranemos Visselpipa
  • Otydliga anmälningar som inte går att utreda
  • Anmälningar om verksamhet som inte finansieras av Tranemo
  • Anmälningar som innehåller opassande eller kränkande språk