Banner-Sustainability-Environment-and-climate-Environmental-policy

VISSELPIPA

Tranemo har en så kallad visselpipa för att medarbetare och andra intressenter på ett tryggt sätt ska kunna rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden.

 

 

Visselpipan är i enlighet med nationell lagstiftning endast till för att anmäla oegentligheter och missförhållanden som relaterar till företagsledningen och andra nyckelpersoner.

Allvarliga oegentligheter och missförhållanden kan till exempel vara:

 

  • Ekonomisk brottslighet så som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Alla former av diskriminering och trakasserier
  • Alla överträdelser av Code of Conduct

 

Visselpipan ska bara användas så som beskrivs ovan. Övriga ärenden ska rapporteras via företagets normala kommunikationskanaler.

 

Rapportera allvarliga misstankar:

Din anmälan kommer skickas till förtroendevald person hos Tranemo. Ditt klagomål hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende. Vill du ha återkoppling krävs att du anger e-postadress. Det finns även möjlighet att rapportera ditt ärende till en extern part.

Skicka ett meddelande

Om du föredrar att rapportera ditt ärende till en extern part kan du maila Notarius Publicus i Tranemo Kommun: [email protected]

Tranemo kommer inte att ta hänsyn till följande anmälningar:

  • Anmälningar utanför kriterierna för Tranemos Visselpipa
  • Otydliga anmälningar som inte går att utreda
  • Anmälningar om verksamhet som inte finansieras av Tranemo
  • Anmälningar som innehåller opassande eller kränkande språk