Miljöpolicy

På Tranemo arbetar vi aktivt med att förebygga och minska negativ miljöpåverkan. För oss är det viktigt att vårt miljöarbete är en naturligt integrerad del av vår verksamhet. Vår miljöpolicy tillsammans med våra miljömål utgör grunden för miljöarbetet.

 

  • Vårt miljöarbete ska om möjligt styras mot mätbara mål. Uppsatta mål följs upp och revideras för att ständigt förbättra verksamheten och skapa en miljömässig, ekonomisk och teknisk hållbar utveckling. 
  • I alla processer ska miljömedvetenhet vara en naturlig del, från tanke till handling.
  • Vi strävar efter att välja de alternativ som reducerar negativ påverkan på människor och miljö.
  • Vi håller oss uppdaterade på lagar och förordningar inom miljöområdet. Miljökrav i lagar och förordningar är en miniminivå för vårt miljöarbete.
  • Vi kommunicerar våra miljökrav till underleverantörer och följer upp att relevanta delar efterlevs. Leverantörers egna initiativ för en hållbar utveckling uppmuntras.
  • Vi ska informera, vidareutbilda samt engagera medarbetarna i miljöfrågor för att skapa rätt förutsättningar för ett bättre miljöarbete.
  • Vi följer koncernens etiska riktlinjer och uppförandekod.
Bild