Kvalitetspolicy

På ett hållbart sätt utvecklar och levererar vi avancerade arbetskläder. Genom expertis och innovation skapar vi säkrare arbetsplatser. Syftet med kvalitetsarbetet är att utveckla företaget genom ständiga förbättringar. Vi vill skapa ett konkurrenskraftigare företag med en positiv utveckling och en uthållig lönsamhet. Vår kvalitetspolicy utgör grunden för vårt kvalitetsarbete.

 

NÖJDA KUNDER

Tranemo ska på ett ansvarsfullt sätt uppfylla kundernas krav och förväntningar. Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden vara marknadens bästa leverantör, där våra produkter och tjänster överträffar kundens förväntningar och är bättre än konkurrenternas alternativ.
Vi ska verka för ett positivt samarbete med våra kunder, så att varje arbetsuppdrag blir en god referens för ytterligare affärer.

FOKUS PÅ VÅRA PROCESSER

Tranemo ska ha ett tydligt processägarskap och väl utvecklade styrrutiner vilka om möjligt styrs mot väldefinierade och mätbara kvalitetsmål.
Alla våra aktiviteter skall utföras enligt god affärsetik samt vara så effektiva att de ger oss och kunden bästa totalekonomin.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Våra processer skall vara under ständig utveckling och förbättring och våra kvalitetsmål skall regelbundet följas upp och revideras.
Vi ska genom att vara lyhörda och samverka med våra kunder, både återförsäljare och yrkesarbetare, ständigt utveckla våra produkter och tjänster för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

KVALITET - EN DEL AV VÅR VARDAG

På Tranemo är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Detta innebär att filosofin "Rätt från mig" är självklar och att alla medarbetare tar kvalitetsansvar för sin del av verksamheten.

Bild